Pravidla

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Technické řešení ligy poskytuje MINDCAT Esports
 • Týmy musí pro účast v lize splňovat následující podmínky:
  • Všichni hráči týmu musí administrátorovi poskytnout údaje o svých Steam ID, Epic Account ID (jméno), Playstation ID, Xbox ID, které používají nebo používali v posledních 6 měsících a označit jakým ID se budou účastnit ligy
  • Seznam svých ID musí aktualizovat bez zbytečného odkladu v případě, kdy si zřídí na platformě nové ID
  • Toto ID nelze bez souhlasu administrátora měnit

FORMÁT

 • Skupinová fáze:
 • Play-off:

Přesné rozdělení bude upřesněno po skončení termínu uzavření přihlášek

PRIZEPOOL

 • 1.000,- Kč + další odměny budou dle celkového poštu týmů, rozdělení bude určeno po uzavření přihlášek dle celkového počtu týmů
 • Prizepool je složen ze zdrojů organizačního týmu MINDCAT

NÁZEV, LOGO A DALŠÍ INSIGNIE TÝMU A JEDNOTLIVÝCH HRÁČŮ

 • Pro účast v turnaji tým dodá mimo jiné sadu svých insignií, která se skládá z následujících prvků:
  • Název
  • Logo
 • Insigniemi jednotlivých hráčů se rozumí jejich přezdívky (nicky) a avatary
 • Jednotlivé insignie nesmí obsahovat:
  • Speciální znaky, kdy výjimku tvoří znak tečka „.“, v případě, že slouží pro rozlišení případného partnera týmu
  • Neetické, urážlivé, pohoršující, protizákonné, zesměšňující, propagující návykové látky, tabákové výrobky, alkohol, zbraně a munici, pornografický obsah či dobrým mravům odporující motivy a výrazy
 • Všechny insignie týmu a jednotlivých hráčů musí být unikátní, a tedy nesmí být podobné jiným, a to jak v České a Slovenské republice, tak i celosvětově
 • V případě, že tým nedodá kompletní sadu svých insignií, či ji nedodá s dostatečným předstihem, kterým se rozumí 3 dní před začátkem turnaje, pořadatel si vyhrazuje právo stanovit tyto insignie
 • Pořadatel si vyhrazuje právo upravit, změnit či neschválit dodané insignie, v případě, že jakýmkoliv způsobem nesplňují výše popsaná kritéria
 • Rozhodnutí o uznání či neuznání validity insignií je na straně pořadatele

STREAM

 • Streamování zápasů turnaje je povoleno jak pro nezúčastněné streamery, tak pro hráče týmů bez omezení
 • Z lobby mohou streamovat pouze hráči daného zápasu, kdy streamováním zápasu tým bere na vědomí, že na případné reklamace výsledku či žádosti o jeho přezkoumání z důvodu tzv. stream-snipingu nebude brán zřetel
 • Vzhledem k výše uvedenému, pořadatel doporučuje streamovat alespoň s 10 až 20 sekundovou prodlevou
 • Na pokyn pořadatele musí kterýkoliv z hráčů přestat streamovat

HERNÍ PRAVIDLA

Komunikace

 • Komunikace s hráči v průběhu ligy probíhá na Discord serveru https://discord.com/invite/dk4CHEd v kanálu #m-cat-league
 • Podrobné informace o průběhu turnaje, jeho pravidla aj. budou pořadatelem uveřejněny DISCORDU a na https://mindcat.eu/ v sekci M-CAT-LEAGUE
 • Veškerá komunikace s pořadatelem probíhá na komunikačním kanále DISCORD, odpovědný zástupce týmu je povinen být přítomen na tomto kanále a komunikovat s pořadatelem v případě potřeby, a to po celou dobu průběhu ligy

Účast na zápasech

 • Každý tým se skládá z 3 hráčů z České nebo Slovenské republiky
 • Každý tým musí nastoupit k zápasu v počtu 3 hráčů
 • Všechny zápasy se odehrávají formátem 3v3
 • Tým musí dohrát zápas v počtu minimálně 2 hráčů
 • Nedohraje-li tým zápas v počtu alespoň 2 hráčů, je tento zápas automaticky kontumován v jeho neprospěch
 • Hráč smí nastoupit k zápasu pouze se stejným ID, které je uvedeno na soupisce týmu a v profilu hráče na webové stránce ligy
 • K zápasu smí nastoupit pouze hráč, který je veden na soupisce týmu
 • Při účasti v lize je hráčům vysloveně zakázáno vydávat se za jiné hráče, používat ke hře jiné než registrované účty, či jakýmkoliv jiným způsobem ovlivňovat svou případnou účastí či neúčastí výsledky zápasu

Nepovolené programy

 • Je zakázáno používání jakýchkoliv externích aplikací, které nejsou originální součástí hry Rocket League

Využívání chyb hry

 • Je obecně zakázáno využívat chyby a nedostatky hry, tj. nestandardní prvek/chování hry, které nebylo ze strany vydavatele hry zamýšleno či cíleně zahrnuto do hry
 • Neuvedení ostatních chyb či nedostatků hry v tomto seznamu neznamená automaticky jejich povolení
 • V případě pochybností se lze vždy před zahájením předmětného zápasu dotázat na stanovisko pořadatele prostřednictvím Discord, které je rozhodné
 • O případném potrestání hráče za využívání chyby rozhodne pořadatel

Průběh

 • Všechny zápasy se odehrávají v tzv. „Custom Match“
 • Přesný formát jednotlivých zápasů skupiny a play-off bude upřesněn po uzavření přihlášek, kdy pořadatel si vyhrazuje právo upravit či jinak změnit formát ligy, a to i v jejím průběhu
 • Při hraní několika po sobě jdoucích zápasů má tým právo na 5 minutovou přestávku mezi jednotlivými zápasy
 • Týmy se mohou dohodnout na změně herního času skupinového zápasu na jiný, než je pořadatelem stanovený, a to pouze se souhlasem pořadatele
 • Tým má právo využít v zápase jednu přestávku, kdy celkový čas jedné přestávky nesmí přesáhnout 5 minut
 • Hra končí po výhře série (BO3, BO5, BO7)
 • Pokud je zápas v jeho průběhu přerušen pořadatelem a v zápasu nelze v daný den pokračovat (zejm. pro technické důvody či vyšší moc), bude rozehraný zápas odehrán v náhradní termín určený pořadatelem, kdy při vzájemné shodě obou týmů s pořadatelem lze na jejich vyžádání výsledek tohoto zápasu kontumovat, k čemuž pořadatel může přistoupit zejména v situaci, kdy k přerušení zápasu došlo v dostatečné pokročilé fázi

Protest

 • Pokud tým nesouhlasí s výsledkem zápasu, má právo vznést protest pořadateli
 • Pro vznesení protestu využije oficiální komunikační kanál turnaje, tj. Discord
 • Protest lze vznést nejpozději do 10 minut od ukončení zápasu, kdy tým nesmí v lize během této doby odehrát nebo započít jiný/následující zápas
 • Námitky proti konkrétním hráčům základní sestavy lze uplatnit jen před začátkem příslušného zápasu
 • V případě vznesení protestu je v zájmu protestující strany doložit důvod daného protestu screenshoty, nahrávkami či jiným způsobem
 • Pořadatel si vyhrazuje právo ponechat si lhůtu nezbytně nutnou pro přezkoumání protestu, kdy tato lhůta by neměla překročit 48 hodin od vznesení protestu
 • Rozhodnutí pořadatele k protestu je vždy konečné

NEDOVOLENÉ DOHODY

 • Je přísně zakázána kooperace mezi týmy či mezi hráči různých týmů za účelem ovlivnění výsledků ligy či postavení týmů v tabulce základní části
 • Je přísně zakázána domluva ohledně rozdělení finanční odměny nebo jakákoliv domluvená finanční kompenzace mezi týmy v souvislosti s jejich účastí v lize

ETICKÝ KODEX

 • Každý hráč a tým jsou povinni dbát na dobré jméno ligy a na dodržování těchto pravidel, právních předpisů, obecných zásad etiky, slušného chování a fair-play
 • Každý hráč a tým jsou povinni vyvarovat se jakýmkoliv nevhodným a/nebo dehonestujícím aktivitám, které by mohly poškodit dobré jméno ligy, jejich partnerů či pořadatele
 • Hráči i týmy jsou povinni vyvarovat se jakékoliv veřejné komunikaci a vyjadřování, které by mohlo poškodit dobré jméno ligy nebo ji prezentovat v očích veřejnosti v negativním světle
 • Hráči i týmy jsou povinni přistupovat k lize a jednotlivým zápasům vážně a v každém zápase vyvinout maximální úsilí pro dosažení nejlepšího možného výsledku a umístění
 • Předčasné odcházení od herního místa, odpojování se ze zápasů, vzdávání zápasů v soupeřův prospěch či záměrná prohra jsou přísně zakázané
 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat ligu a/nebo zápasy
 • Hráči se nesmí účastnit žádného zápasu pod vlivem alkoholu či jakýchkoliv návykových nebo nepovolených podpůrných látek
 • Hráči a týmy svojí účastí v lize mezi potvrzují, že se mohou stát předmětem marketingových a propagačních materiálů s ligou spojených a to i po jejím ukončení
 • Odpovědnost za chování hráče nese nejen samotný hráč, ale i tým, jehož je hráč členem
 • Jakékoliv zneužití pravidel či jejich nedostatečného výkladu může být postiženo dle uvážení pořadatele

POSTIHY

 • Pokud se tým nebo hráč proviní proti pravidlům ligy, rozhodne pořadatel o postihu
 • Příklady možných postihů:
  • Ústní varování
  • Kontumace zápasu
  • Dočasné vyloučení z ligy
  • Diskvalifikace z ligy
 • Volba postihu je výhradně na uvážení pořadatele
 • Postih může být v rámci určitého počtu splitů, určitého počtu sezon nebo jinak časově určen
 • Postih je zpravidla udělen celému týmu
 • Pořadatel může udělit postih týmu nebo hráči na základě udělení postihu hráči nebo týmu v jiné kompetitivní soutěži hrané ve hře Rocket League
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z ligy hráče a/nebo tým v případě
  • porušení těchto pravidel
  • porušení právních předpisů v souvislosti s účastí v lize
  • porušení smlouvy o účasti v lize
  • porušení dobrých mravů nebo etických zásad v souvislosti s účastí v lize
  • jiného poškození průběhu zápasu nebo ligy
  • jakož i v případě důvodného podezření z takového porušení může pořadatel rozhodnout jakýmkoliv způsobem a dle svého uvážení při sporné či nejasné situace

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Týmy a hráči jsou povinni řídit se vedle těchto pravidel rovněž pokyny pořadatele a administrátora a v případě jejich rozporu jsou rozhodující pokyny pořadatele
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nominovat administrátora, či administrátory, kteří jsou svou nominací povinni řídit se těmito pravidly
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změnit nominaci administrátora či administrátorů kdykoliv v průběhu ligy
 • Administrátor turnaje je uvažován jako zástupce pořadatele, který má všechna práva a povinnosti pořadatele, vyplývající z těchto pravidel
 • Existuje-li důvodné pochybení o rozhodnutí administrátora, pořadatel si vyhrazuje právo změnit jeho rozhodnutí bez udání důvodu
 • Administrátor nesmí být součástí žádného z hrajících týmů neexistuje-li k tomuto relevantní důvod nebo není-li toto s dostatečným předstihem oznámeno pořadatelem ligy